?

Log in

No account? Create an account
если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти [entries|archive|friends|userinfo]
jil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 3rd, 2010

фоточки [Dec. 3rd, 2010|02:05 am]
jil
[Tags|]

фоточки мои, текстовка Е.Равбецкой

О! Кіпіць праца! У кагосьці будзе наваселле.

Раз, два, тры ... Ніякіх умоў: ні ўзлётнай паласы, ні святла ... А я ж, як «Стэлс» – чорная і імклівая.

LinkLeave a comment

Падведзеныя вынікі конкурсу "Прыгоды на двух колах" [Dec. 3rd, 2010|10:58 pm]
jil
[Tags|]


Падведзеныя вынікі сумеснага конкурсу “Прыгоды на двух колах”, арганізаванага сумесна Інтэрнет-выданнем “Твой Стыль” і сайтам гродзенскіх раварыстаў. На любым з іх і чытайце пра вынікі :)
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 3rd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]