?

Log in

No account? Create an account
если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти [entries|archive|friends|userinfo]
jil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 12th, 2010

Самых стойкіх прысвяцілі ў маладыя журналісты [Nov. 12th, 2010|03:14 pm]
jil
[Tags|]

У цёплай і ўтульнай атмасферы 9 лістапада ў Гродне прайшло ўрачыстае прысвячэнне ў маладыя журналісты ўдзельнікаў праекта “ШМЖ-14”.

Большасць маладзёнаў ад пачатку лічыць працу журналіста рамантычнай і лёгкай. Што ж цяжкага ў тым, каб хадзіць і балбатаць з людзьмі?

далей: http://shmzh.blogspot.com/

LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | November 12th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]