?

Log in

No account? Create an account
если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти [entries|archive|friends|userinfo]
jil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

October 25th, 2010

Твой стыль (Гародня) - Яны збераглі для нас Беларусь! [Oct. 25th, 2010|04:10 pm]
jil
[Tags|]

Твой стыль (Гародня) - Яны збераглі для нас Беларусь!

28 кастрычніка прэзентацыя дыска “Постаці”, створанага пры падтрымцы грамадскага аб’яднання
“Цэнтр “Трэці сектар”, адбудзецца ў Гродне.
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | October 25th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]